Hướng dẫn xây dựng trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc gia - Máy Chủ Việt Nam

Hướng dẫn xây dựng trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc gia

Ngày 06/02/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Ngày 22/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã ban hành Thông tư 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu (TTDL).

Thông tư này áp dụng cho các cơ quan nhà nước đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là cơ quan) và doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu để cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ).

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân khác áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này khi xây dựng trung tâm dữ liệu.

Theo hướng dẫn tại Thông tư này, trong toàn bộ quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành, khai thác TTDL, các cơ quan Nhà nước đầu tư xây dựng TTDL sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp xây dựng TTDL để cung cấp dịch vụ phải áp dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau: Tiêu chuẩn quốc gia về TTDL – Yêu cầu hạ tầng kỹ thuật viễn thông số TCVN 9250:2012; Quy chuẩn về chống sét cho trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông số QCVN 32:2011/BTTTT; Quy chuẩn về tiếp đất cho các trạm viễn thông số 09:2010/BTTTT…

Đối với từng tiêu chuẩn cụ thể, cơ quan, doanh nghiệp xây dựng TTDL có trách nhiệm lựa chọn đơn vị đo kiểm (được Bộ TTTT chỉ định) thực hiện việc đo kiểm và thực hiện công bố về sự phù hợp của trung tâm với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các mức bảo đảm kỹ thuật theo quy định.

Cục Viễn thông là cơ quan tiếp nhận, quản lý hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời tiến hành công bố danh sách các TTDL đã công bố trên trang thông tin điện tử của Cục…

các cơ quan, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có trách nhiệm:

a) Lựa chọn đơn vị đo kiểm được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định thực hiện việc đo kiểm trung tâm dữ liệu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. Trung tâm dữ liệu được đo kiểm và áp dụng các quy định kỹ thuật như trạm viễn thông.

b) Thực hiện công bố sự phù hợp của trung tâm dữ liệu đối với các quy chuẩn kỹ thuật trên cơ sở kết quả đo kiểm trước khi đưa trung tâm dữ liệu vào sử dụng. Trình tự, thủ tục công bố theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

3. Đối với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn nêu tại các khoản 4 và 5, Điều 4 của Thông tư này, các cơ quan, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có trách nhiệm đảm bảo việc tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2013.

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068